Quan trắc áp lực nước

MỤC ĐÍCH QUAN TRẮC NƯỚC LỖ RỖNG

  • Phân tích đánh giá quá trình cố kết của nền đất.
  • Kiểm tra trạng thái thực tế của công trình có gần với trạng thái tính toán khi thiết kế không để quyết định các biện pháp khẩn cấp tại hiện trường.
  • Biết trạng thái thực tế của đất yếu dưới công trình để kiểm tra giá trị của một số tham số dùng khi thiết kế.

PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG

Công tác lắp đặt hố quan trắc áp lực nước lỗ rỗng được tiến hành theo các bước sau:

  • Khoan tạo lỗ đường kính 100mm tới độ sâu yêu cầu và đáy hố phải nằm trong lớp địa chất cát pha sét.
  • Thả các đầu cảm biến Piezometer theo chiều sâu hố khoan, lấp hố khoan lần lượt bằng (1-2) m cát hoặc sỏi nhỏ, (1-2) m bentonite dạng viên và bơm vữa bentonite đầy hố khoan.

Các đầu cảm biến áp lực được lắp đặt trong hố khoan. Cơ cấu cảm biến bao gồm một dây căng bằng thép, một màng chắn và một cuộn dây. Áp lực tác dụng lên màn chắn làm giảm độ căng của dây trong đầu cảm biến. Những rung động của dây rung gần cuộn dây tạo ra một tín hiệu tần số và được truyền đến thiết bị đọc thông qua cáp tín hiệu.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 8869:2011 “Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất”.
  • AASHTO T252:96 “Phương pháp thí nghiệm đo áp lực nước trong đất”.